Föreningens Renoveringar

Föreningen har kontrakterat olika entreprenörer för upprustning och renovering av Grimstaby. Boende behöver då se till att entreprenörerna får tillträde till respektive lägenhet.

Renoveringarna är i linje med föreningens budget samt strävan mot ett attraktivt och vackert boende. Det ligger i allas intresse att vi tillsammans ser till att förbättrings-åtgärder går så smidigt som möjligt.

Detta medför att våra entreprenörer vid olika tillfällen behöver komma åt fasaden på våra tomter samt alla ytor på balkonger.

Innan start av olika projekt kommer berörda att aviseras i skälig tid. Detta för att ha en chans att flytta/demontera egna och ej tillhörande fastigheten objekt för att underlätta och möjligöra aktuell åtgärd.

Exempel på vad som kan behövas flyttas/demonteras är studsmattor, utemöbler, tak till veranda, vindskydd och dylikt.

I de fall detta ej är gjort kan den boende ej göra anspråk på eventuella skador på objekt/konstruktioner som ej blivit borttagna. Det kan också leda till förseningar och ett högre pris på beställda arbeten. För att det ska löpa på så smidigt som möjligt är det viktigt att alla respekterar ovanstående och för att slippa extra kostnader som kan drabba både föreningen samt den enskilde boende.

Följande renoveringar pågår eller har genomförts:

 • Byte av ytterdörrar. Genomfördes hösten 2011. Dörren kommer från SWEDOOR och heter Bizet NCS S 0502-Y (blå invändigt och utvändigt).
 • Byte av varmvattenberedare. Föreningen står för ett byte av varmvattenberedare sedan föreningen bildades allteftersom de gått sönder. När detta byte gjorts, går ansvaret över till varje bostadsrättsinnehavare.
 • Badrumsrenovering. Fuktmätningar genomfördes i samband med att föreningen bildades och de mest akuta badrummen renoverades först. Ledningar för kallt och varm vatten har lagts utanpå väggen med ballofix. Boende aviseras enligt turordning och kan göra olika tillval på egen bekostnad av kakel, plastmatta eller klinker med golvvärme samt handfat, toalettstol och dusch eller badkar. Aviseringen innehåller också instruktioner om vilka förberedelser den boende ska göra och för att garanti på utfört arbete ska gälla. Renoveringen tar cirka tre veckor med tre badrum i taget. Boende kan få nyckel till gästlägenheterna under renoveringen för att kunna duscha. Gästtoalett omfattas ej av renoveringen. När badrummet renoverats av föreningen, går ansvaret över till varje bostadsrättsinnehavare.
 • Fönsterrenovering.  Genomfördes våren och sommaren 2012. Alla fönster kittades och målades om (två strykningar). Rötskadat virke byttes ut.
 • Fasadrenovering. Genomfördes våren 2012. Alla husfasader tvättades och målades om. Rötskadat virke byttes ut.
 • Besiktning och renovering av balkonger. Alla balkonger har säkerhetsbesiktigas och målas våren 2012. 
 • Besiktning av yttertak. Genomfördes hösten 2012. Besiktning av yttertaken inifrån vinden för att identifiera akuta skador som kräver omedelbar åtgärd. Tvätt av tak och borttag av den grövsta mossan.
 • Asfaltering. Asfaltering i området gjordes hösten 2020.
 • Staketrenovering. Arbetet med att byta ut samtliga staket i området på alla gårdar påbörjades 2018, med en gård i taget, och alla gårdar beräknas bli färdiga under 2023.


Dina egna renoveringar

Du som bostadsrättsinnehavare får inte göra väsentlig förändring i lägenheten utan att ansöka om detta till styrelsen. Som väsentlig förändring räknas bland annat följande:

 • Förändringar som kräver bygglov
 • Byggdelar som föreningen har ansvar för enligt stadgarna, till exempel ta bort eller flytta bärande innervägg, inreda vind med mera
 • Ändring av vatten, avlopp ventilation eller värme

Viktigt! Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Renovering, underhåll och reparationsarbeten ska vara fackmannamässigt utfört och i förekommande fall enligt lag, rekommendationer och föreskrifter.

För dig som anlitar hantverkare för badrumsrenovering så ska våtrumsbehörighetsintyg, ansvarsförsäkringsbevis samt F-skattsedel överlämnas till styrelsen. Detta för att du och föreningen ej ska behöva ta några kostnader vid eventuellt uppkommen skada. Om man lägger klinker istället för våtrumsmatta i badrum på övre våningsplanet måste även bjälklagret förstärkas. Observera att vid byte av köksfläkt ska en ventilationstekniker anlitas för att undvika fukt/mögelskador i lägenhet samt fastighet.  Vi har mekanisk frånluftsventilation i våra lägenheter med vanlig fläktkåpa och fläktmotor på taket till varje lägenhet. Vill man installera en köksfläkt med motor ska man välja en alliancefläkt alternativt fläkt med kolfilter som kan byggas ihop med befintlig ventilation. Då anlitar man en ventilationstekniker som kan bygga till fästplatta och dra el från proppskåpet och sedan installera alliancefläkten så den kopplas ihop med tidigare befintlig ventilation.

Du som väljer att göra större ingrepp själv i ditt hem, undersök med ditt försäkringsbolag om villkor som gäller vid uppkommen skada på grund av din ombyggnad.

Bygga altan
Den boende får anlägga altan över hela markytan på en höjd av max 50 cm. Men däremot får du inte bygga tak som överskrider 15 kvm, detta inklusive ditt förrådstak. Betänk att hela föreningen har en given byggrätt från kommunen och all takläggning tär på vår byggrätt.

Bygga inglasad uteplats
En inglasad uteplats kräver både bygglov och tillstånd av styrelsen. Saknas dokument om beviljat bygglov ombeds du att omgående ansöka om bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Skicka kopia på bygglovsansökan till styrelsen BRF Grimstaby, beviljat bygglov innebär dock inte automatiskt byggtillstånd från styrelsen.

Bygga om vinden

Det generellt bygglov som tidigare fanns, för 3:or (på övre plan) och 5:or har gått ut och föreningen har inte som avsikt att söka nytt. Vill du som boende bygga vind måste du alltså själva söka bygglov och även få godkännande av styrelsen innan du påbörjar bygget. Ett villkor är att renoveringen är fackmannamässigt utförd, med bl a luftspalt. Felaktigt utfört arbete kan leda till att takbjälkar och takspont angrips av mögel och blir rötskadat. Utfört arbete ska besiktas, och boytan räknas om, vilket också påverkar månadsavgiften och andelstalet i föreningen.

Komplettera ytterdörren

Du som vill komplettera ytterdörren med extralås, brytbleck eller liknande, tänk på att montering ska vara utförd på ett fackmannamässigt sätt för att vår garanti vid eventuellla fel på ytterdörr ska kunna åberopas. Alla kostnader av denna karaktär bekostas helt och fullt av dig som boende.

Bygga om farstukvisten

Du som har planer på att bygga ut din farstukvist behöver ett bygglov som du hämtar hos styrelsen. Sedan betalar du in din egen avgift till Upplands Väsby kommun.

Installera luftvärmepump

Det finns inga speciella riktlinjer för luftvärmepump, förutom att du ansvarar för följande:

 • Att vattnet som droppar/rinner ur pumpen samlas upp så att inte fasaden tar skada
 • Att ingen person halkar utanför ditt hus på vintern på grund av isbildningen

Du bör naturligtvis också stämma av med dina grannar så att de accepterar bullret från värmepumpen.